Bản tin số 05, tháng 01-2022, trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành