KẾ HOẠCH 02/KH-SGD ĐT : Tổ chức tập trung học sinh phổ thông đến trường để ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022