Thông báo tập trung học sinh để hướng dẫn lựa chọn 04 môn học từ các môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập, năm học 2022 – 2023

Văn phòng trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành