Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành