Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành