Lịch sử thế giới cận đại cách mạng tư sản Anh: Sự kiện mở đầu