TIẾP NHẬN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT TRONG SỰ TÍCH HỢP VỚI LỊCH SỬ