Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới

số liệu thống kê

Thực hiện Nghị quyết 40/QH năm 2000, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) từ năm 2002. Trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2008 đã triển khai tổ chức biên soạn và xuất bản SGK theo hình thức cuốn chiếu, mỗi năm tiến hành ở hai lớp. Các số liệu thống kê trong SGK.

Các số liệu trong SGK nói chung và SGK Địa lí nói riêng phần lớn sử dụng số liệu trong Niên giám thống kê chính thức đã được công bố của các năm trước kề liền để lựa chọn, biên soạn cho phù hợp với mục tiêu, chương trình và đối tượng ở mỗi cấp, lớp. Vì được biên soạn cách đây trên 10 năm nên số liệu trong SGK không tránh khỏi lạc hậu so với thực tế.

Ở các nước có nền giáo dục phát triển, thường 5 – 6 năm tổ chức cập nhật số liệu trong SGK để phù hợp với tình hình mới. Ở Việt Nam, do không cập nhật được kịp thời nên giáo viên trong quá trình giảng dạy cần cập nhật số liệu và bổ sung thêm những nhận định, đánh giá.

Hằng năm, việc bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm cho giáo viên … Bộ Giáo dục và Đào tạo đều chú trọng nhấn mạnh việc giáo viên cần cập nhật số liệu khi tiến hành dạy – học tuỳ đặc điểm, tình hình của mỗi môn học.