Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019 – 2020

khoa học kỹ thuật

THÔNG BÁO SỐ 1 : Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh
dành cho học sinh trung học năm học 2019 – 2020

Thực hiện Quy chế thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số: 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) (sau đây gọi tắt là Thông tư 38).

Căn cứ Thông tư số: 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

Thực hiện Công văn số: 576/SGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019 – 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cụ thể Kế hoạch tổ chức Cuộc thi như sau:

Phụ lục 1: