Các văn bản về cuộc thi Khoa Học Kỹ Thuật

  • Thông tư: 38/2012/TT-BGDĐT: Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT
  • Thông tư: 32/2017/TT-BGDĐT: Sửa đổi bổ sung một số điều của qui chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT … Tải tại đây
  • Tài liệu tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. Tải tại đây.