Bản tin số 02 tháng 10-2021

8 giờ 00 sáng ngày 04/10/2021 …