Đăng ký xét tuyển vào đại học Trà Vinh theo VB của Sở Y tế