Một số bài toán trong chuyển động song phẳng của vật rắn

chuyển động song phẳng

Chuyển động song phẳng của vật rắn là chuyển động trong đó mọi điểm của vật chuyển động song song với một mặt phẳng cố định cho trước, tức là mỗi điểm của vật chuyển động trong một mặt phẳng nhất định, các mặt phẳng này song song với nhau và cùng song song với một mặt phẳng cố định cho trước.