Điện thế – Thế năng, tương tác giữa các hệ điện tích