QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI TRUYỀN THỐNG “QUYẾT CHIẾN, QUYẾT THẮNG”