Ý thức tự học trong mùa dịch Covid-19 và trách nhiệm trong đại dịch Covid-19