Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Kế hoạch cuộc thi:

Công văn triển khai cuộc thi: