Ứng xử học đường của học sinh THPT ở Trà Vinh: Thực trạng và giải pháp

Văn hóa ứng xử là một yếu tố rất quan trọng góp phần thể hiện vẻ đẹp lối sống của cá nhân và cả xã hội, một trong những yêu cầu của việc rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực người học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Rèn luyện thói quen ứng xử có văn hóa là cả một quá trình lâu dài và liên tục, trong đó giai đoạn học tập ở trường trung học phổ thông đóng vai trò nền tảng. Thực tế hiện nay, nhận thức và thói quen ứng xử văn hóa học đường của các bạn học sinh trung học phổ thông ở Trà Vinh còn rất kém.

Đứng trước tình trạng thiếu văn hóa ứng xử trong ngành giáo dục thời gian qua, Bộ dục và Đào tạo đã ban hành Dự thảo Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025. Theo đó, các trường cần xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử. Để bộ quy tắc phát huy hiệu quả, thiết nghĩ cần bắt đầu từ thực tiễn và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các bạn học sinh cũng như điều kiện của tỉnh Trà Vinh. Xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu của thời đại, chúng tôi nghiên cứu đề tài Ứng xử học đường của học sinh trung học phổ thông ở Trà Vinh – thực trạng và giải pháp.