Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng