Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 “Pháp luật với mọi người”